top of page
Single Post: Blog_Single_Post_Widget

Shabbos HaGadol

בס"ד

שבת הגדול

שבת לפני פסח נקראת בפי חכמים "שבת הגדול".

ונשאלת השאלה במה מיוחדת השבת הזאת בכך שהיא מקבלת את התואר הגדול?

כמה תשובות יש לזה. אך אחת התשובות לכך היא משום הנס הגדול שנעשה לפני חג הפסח בזמן שעם ישראל היו לפני יצאתם ממצרים.

כדי להבין את התשובה הזאת נברר ונסביר כמה הקדמות חשובות

הנס הגדול היה שעם ישראל נצטווה שכל משפחה תיקח טלה ותקשור אותו...המצרים שהיו סוגדים לטלה ראו את זה ואמונתם הושפלה והתבטלה.

לכאורה הדבר הזה נראה מאוד תמוה...

מדוע המצרים שהיו המעצמה הכי חזקה באותה תקופה ומומחים בתחום הכישוף עד שכל העולם פחד מהם האמינו בכבש שהוא כוח אלוהי?!

אחד מגדולי מפרשי התורה הרב משה אלשיך מהמאה ה15 מסביר שהאמונה בכבש היא מאוד מורכבת ועמוקה.

והוא מסביר שידוע שהשנה מתחלקת ל-12 חודשים וכל חודש יש לו מזל אסטרולוגי שמשפיע על כל המתרחש באותה התקופה.

המצרים שהיו מומחים באסטרולוגיה ידעו שהחודש הראשון שממנו שורש של כל ההשפעות בעולם הוא חודש ניסן.

והמזל של חודש ניסן הוא טלה!

כלומר כמו שהמזל העליון הנקרא טלה הוא המשפיע על כל שאר החודשים בשנה ועל כל הנבראים אז ההתגלמות שלו בעולם הזה כחיה היא הסמל והדמות שאליה יש להשתחוות ולסגוד לה כי הכל ממנה.

זאת הייתה האמונה של המצריים וגם עם ישראל נמשך אחרי האמונה הזאת ולכן גם לא הבינו כיצד יתכן שהם ייצאו ממצרים בחודש ניסן כי האלוה שלהם שולט בחודש הזה.

לכן השם יתברך ציווה לקשור את הכבש שיהיה מול כל מצרים ולשחוט אותו בערב פסח ולאכול אותו. וכל עם ישראל יצא לחרות דווקא בחודש ניסן!

והכל כדי להראות דבר אחד שיהיה ברור לכולם...

כל הכוחות שיש בעולם כפופים ונמשכים רק מהקדוש ברוך הוא!

הוא ברא הכל והוא שולט על הכל ומשגיח על הכל והכל נמשך ממנו!

והוא אחד.

הטעות של המצרים שעבדו עבודה זרה היא שהם הפרידו את הכוח של הטלה מהשורש שלו שהוא ה' יתברך.

בכך שעם ישראל לקחו את הכבש וקשרו אותו הם הראו לכולם שהכבש הוא לא פועל מעצמו והוא לא פונקציה בפני עצמו אלא הוא בריאה שברא ה' יתברך והוא כפוף אליו.

וזה נס גדול כי הוא התגלות מלכות האלהים לכל הבריאה כולה להראות שהכל רק בשליטתו.

וכך גם אנו קוראים בהפטרה של השבת על נבואת אחרית הימים ביום התגלות הגאולה שבו יהיה ברור לכל העולם שה' אחד ושמו אחד.

אם נשים לב נראה דבר נפלא עד כמה כל מה שכתוב בתורה מדובר גם על ימינו .

וכמו שאמרו חז"ל: "מה שהיה הוא שיהיה, וכמו הגאולה שבמצרים כך עתידה להיות הגאולה העתידה".

דבר מפורסם הוא שהדת הגדולה ביותר בעולם היא "הנצרות".

ואחד הכינויים הכי מפורסמים של ישוע הוא לא אחר מאשר : טלה !

ורבים המאמינים בישוע מייחסים את כל כוחותיו המופלאים בכך שהוא התגלמות של אלוהים שבאה לעולם.

בדיוק כמו שקרה עם המצרים והטלה...

אמנם אנו מאמינים שהדברים שישוע אמר ועשה נכונים אך הטעות הייתה שהם הפרידו אותו מהשורש שלו...וזה עבודה זרה!

לכן חשוב שתמיד נזכור את מה שישוע אמר בעצמו

" כל אשר לי שייך לאבי " (הבשורה על פי לוקס)

הגיע הזמן שתתגלה מלכות האלוהים בעולם!

ויתקיים הפסוק "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"


פסח כשר ושמח לכולם!

תגובות


bottom of page