top of page
Single Post: Blog_Single_Post_Widget

A Chasidic friends D'var Torah

בס"ד

פרשת תרומה

פרשתנו פותחת בציווי (שמות כה, א-ג): "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה".

נתינת התרומה המדוברת בפרשה שלנו מיועדת לבניית המשכן

בניית המשכן היא למען עם ישראל וכמו שכתוב: והנה הם קדושים, ראויים שיהיה בהם מקדש, להשרות שכינתו ביניהם.

ולכן ציוה תחילה על דבר המשכן, שיהיה לו בית בתוכם, מקודש לשמו, ושם ידבר עם משה ויצוה את בני ישראל.

המדרש ופרשני התנ"ך, ובמיוחד גדולי החסידות והקבלה, מדברים רבות על נושא זה ומתארים את המשכן בתור מודל לאדם.

משום כך אנחנו צריכים לראות להכין את עצמנו ולבנות את המשכן שבתוכנו כדי שנהיה ראויים שתשרה בנו השכינה ונזכה לעשות את רצון אבינו שבשמיים.

ומה הדבר הראשון שעל ידו אנו נזכה לבנות את המשכן שבתוכנו?

זוהי מצוות הצדקה!

כל מי שמשתדל במצוות הצדקה זוכה שיפתח לו הרבה שפע מלמעלה, גם ברוחניות וגם בגשמיות וכמו שאמר ר' יהושע: "כי מי שיש-לו נתן ינתן לו ומי שאין לו גם מה-שיש-לו ינטל ממנו"

מצוות הצדקה היא מן החשובות שבמצוות. "גדולה צדקה" - אמרו חכמינו - "שמקרבת את הגאולה"! מצוות הצדקה מכפרת על חטאי האדם כפי שנאמר "וחטאך בצדקה פרוק"!. בנתינת צדקה אנו מרגילים את עצמנו לתת את נפשנו למען הדברים שבהם אנו מאמינים. כאשר האדם נותן חלק מכספו למטרות צדקה - הוא נותן בכך את נפשו.

לכן חשוב כל כך להתרגל לתת צדקה.

בפרשת השבוע מוסבר שנתינת התרומה היא לא מיועדת רק לעשירים ולבעלי מעמד כלכלי גבוה אלא לכל אדם, וכל אחד ייתן כפי יכולתו וכפי האפשרות שיש לו.

אפילו פרוטה אחד לצדקה היא דבר גדול .

בכל נתינה ונתינה שלנו אנחנו בונים שלב אחרי שלב את המשכן שבתוכנו ואת בית המקדש.

יהי רצון שנזכה להתחזק במצוות הצדקה ויבנה לנו בית המקדש בגאולה השלמה...שבת שלום!

Comments


bottom of page